Disclaimer

Deze website dient slechts voor algemene informatieve doeleinden en de verstrekte informatie is niet bedoeld als advies in concrete gevallen. De informatie op deze website wordt door Van Driel en Partners met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Van Driel en Partners kan niet garanderen dat deze informatie altijd volledig juist, compleet en actueel is. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de website aangeboden informatie.

Van Driel en Partners aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie en/of schade ten gevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.

De website van Van Driel en Partners bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar andere websites die niet door Van Driel en Partners worden beheerd.Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van Van Driel en Partners.

Van Driel en Partners geeft geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van dergelijke websites.

 

Copyright

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, tekst, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op deze website en op de lay-out en vormgeving van deze website rusten bij Van Driel en Partners en/of haar licentiegevers. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website voor niet-persoonlijk gebruik, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Driel en Partners niet toegestaan.

 

E-mailgebruik

Van Driel en Partners garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten.

De beveiliging van berichten die u per e-mail aan Van Driel en Partners zendt, is niet gegarandeerd. Van Driel en Partners raadt derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan Van Driel en Partners te zenden. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan Van Driel en Partners te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

Van Driel en Partners respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de gebruiker eventueel (per e-mail en/of per contactformulier) aan Van Driel en Partners verschaft altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.

 

Toepasselijk recht

Op deze website en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.